akadmvd.uz

Исбилерменликтиц хэр кандай формасы, эсиресе, азык-аукат санааты ... Резюме. Маколада тарихни укитишда инновацион технологияларнинг ахамияти очиб берилган. ... Лаёкат айникса ёшлик чогларида жадал ривожланади. Масалан ... асрда оламда, инсон хаётида, турмуш тарзида ва онгида бутунлай ...

karsu.uz

Шахс ҳақида тушунча, одам-инсон-индивидуаллик тушунчалари, шахс ижтимоий ... Ёшлик даври ва унинг ўзига хос психологик хусусиятлари. Етуклик ... Ёш психологияси мустакил фан сифатида кандай ривожланади? 26.

uzswlu.uz

Китобнинг инсон хаёти, кишилик жамияти маънавий тараккиётидаги ... Сино уз автобиографиясида ёшлик чоFларида кандай билимларни урганганлиги ...

cyberleninka.ru

Қандай қилиб маданиятлар орасида монандликга, шу билан биргаликда ... роитида давлат хаётида, ахоли тенг хуқуқлилик тарзда қатнашишларини ... Ёшлик даврингизда (мактабга боришдан олдин) нималар ўрганганингиз ... Болаларнинг бармоқ машқларининг ривожланишининг катта ахамияти бор: ...

soros.kg

Миллий ғуруримиз, инсонлик шаънимиз, урф-одатларимиз қандай ... ҳимоя қилиш ҳақида қайғурадиган бир инсон сифатида юқорида зикр этилган ўта ... устини бут қилиш ўз йўли билан, лекин болаларимизни ёшлик чоғидан ...

e-adabiyot.uz

Спорт ҳар қандай инсонни тарбиялашга қодир, у спорт чўққиларини эгаллашда ... hayotidagi muhim ahamiyati, uning jismoniy va ma'naviy sog' lomlikning asosi ... Яратилган маънавий мерос жамият хаётида мухим ахамиятга эга бўлиб, ... 2013 йилдан бошлаб “Ёшлик” жамоаси “Бухоро” аёллар футбол жамоаси ...

www.buxdu.uz

27 Sen 2019 ... фарқларини англаб етиш ҳар қандай миллий ёки этник онгнинг ... Куйлак сўзи эса инсонни ўраб турадиган материалдан тикилган кийим тури ... Белбоғ халқ хаётида ... “Ўн етти ёшлик келинчак Хонзода хоним бир куни Боғи Чинорга ... Bunda ham meyorning ahamiyati katta ekanligin ko`rish.

samdchti.uz

Ха, юртбошимиз орзу килганидек ёш авлодни комил инсон- лар килиб ... булаги булган болалар адабиётининг х,ам ахамияти катта. Бо ... Кичкинтойлар учун ёзиладиган хар кандай бадиий асар уларнинг ёш ... Ёшлик, мактаб хаёти, она-юрт табиати, халклар дустлиги, илм ... Болалар хаётида содир була.

n.ziyouz.com

Маънавият х,ар кандай тараккиёт учун манба булиб хизмат килади. ... ахамияти устида фикр юритганда, маърифат ва маънавият, маъна- виятлиликнинг нисбатига хам ... Маънавият ва мафкура, уларнинг жамият, инсон хаётида тутган Урни ... Урта Осиё халкпари жуда кадим замонлардаёк с угорит иншо-.

e-library.namdu.uz

Аввало, кийим-кечак инсон ҳаётида қандай рол ўйнайди? Саволнинг бундай қўйилиши бежиз эмас. Чунки ҳар бир инсон ўзи кияётган кийимнинг фойда-зарарини, қандай матодан тикилганини, керак бўлса, тарихи ва аҳамиятини билиши лозим.

hibridge.kz

— Эртага дам олиш куни, — укитувчи болаларга карата дона-дона сузлади. — Албатта ота-онангиз билан бирор маданий масканга бориб, таассуротларизни иншо тарзида ёзиб келинг. Душанба куни текшириб оламан! Кунгирок чалингач, 4-«б» синф укувчилари уйларига йул олди.

vatanda.com

Инсон учун уйқунинг ахамияти қандай?

www.salusvita.uz

Имтиҳон иншосига тайёрланиш борасида иншо ёзишнинг муҳим беш босқичини алоҳида таъкидлаб ўтиш жоиздир.,4. Режага мувофиқ изчил равишда иншо ёзиш. 5. Ёзилаётган иншони ҳам мантиқий-услубий жиҳатдан, ҳам грамматик жиҳатдан...

uz.denemetr.com

Камбагаллик кандай улчанади?,Охиратда инсонлар уз умрларини, вактларини кандай утказганлари хакида сураладилар.,Ушбу муборак хадисда саломатлик билан вакт неъматининг ахамияти жуда гузал шаклда, ута балогатли тарзда баён килинган.

daryo-uz.com

Инсонни хаетидаги бахт бу дунёга келиши.

sprashivalka.com

Аёллар Кандай Эркак билан Алока Килишни Хохлашади???

www.youtube.com

Ушбу мақолада акмеология фани нуқтаи назаридан баркамол шахс, комил инсонни тарбиялаш ва унинг жамият тараққиётидаги ўрни масалалари хусусида мулоҳазалар юритилган, ўтказилган эмпирик тадқиқот натижалари баён этилган.

cyberleninka.ru

--ДУСТИМ....хаёт йулларида кандай тезликда кетяпсиз ~ буни ахамияти йук.... --АСОСИЙСИ ТУХТАМАНГ.... --АЛЛОХ,га хуш келадиган амалларга итоат килсангиз ~ калбингизга хуш йул топгувчи ВАФОЛИ инсонингизни топасиз !!!

ok.ru

Аммо намоз ибодати инсоннинг соғлом ё касаллигидан, бой ё камбағаллигидан, мусофир ё муқимлигидан қатъий назар, бир йилда эмас, бир о��да эмас, маълум бир мавсумда эмас, балки ҳар куни беш марта адо этиш фарз қилиб қўйилган.

islom.uz